ORDIN nr. M.132 din 1 noiembrie 2012

privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961

EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 6 noiembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 45, 47, 53, 61, 64, 67 şi 97 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, ale art. 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Acordarea gradelor în rezervă se face potrivit prevederilor art. 45 şi 47 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 57 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă se face potrivit prevederilor art. 45, 53, 61, 64 şi 97 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 56 şi 57 din Legea nr. 446/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 2

Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se face numai pentru cele a căror provenienţă se încadrează în prevederile art. 42 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 67 din aceeaşi lege.

ART. 3

Avansarea în grad a veteranilor de război se face potrivit prevederilor art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 4

Înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, îndepărtate abuziv din armată, se face potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.

CAP. II

Acordarea gradelor în rezervă şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă

ART. 5

(1) Acordarea gradelor în rezervă şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă se realizează pe baza propunerilor formulate de către:

a) centrele militare, în raport cu nevoile forţelor armate şi competenţele teritoriale pentru constituirea rezervei generale şi operaţionale sau ca urmare a solicitărilor primite de la marile unităţi şi unităţile din raza lor de responsabilitate, precum şi de la structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă organizate teritorial, care nu au structură de reprezentare la nivel naţional;

b) Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General, ca urmare a solicitărilor primite de la şefii structurilor centrale şi ai structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţii comandamentelor de armă, precum şi centralizat, de la structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă care au structură de reprezentare la nivel naţional.

(2) Propunerile structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să fie avizate de către centrele militare pe raza cărora au domiciliul cadrele militare în rezervă.

(3) În anul în care sunt propuse pentru înaintarea în gradul următor, pentru respectivele cadre militare în rezervă se întocmesc aprecieri de serviciu.

ART. 6

(1) Direcţia personal şi mobilizare din Statul Major General centralizează şi analizează propunerile şi le înaintează ierarhic, pentru aprobare, potrivit prevederilor art. 45 lit. a), c) şi f) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Propunerile înaintate potrivit prevederilor art. 45 lit. a) din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se promovează, pentru aprobare, prin Direcţia management resurse umane.

ART. 7

(1) Înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă din grupele de evidenţă ale celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se realizează de către acestea, potrivit normelor proprii.

(2) Centrele militare actualizează evidenţa militară, în baza informărilor primite de la structurile teritoriale ale instituţiilor prevăzute la alin. (1), din raza lor de responsabilitate.

ART. 8

(1) Cadrele militare în rezervă pot fi înaintate în gradul următor la termen sau în mod excepţional.

(2) Înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în rezervă, la termen, se realizează cu prilejul zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României şi cu ocazia Zilei rezervistului militar.

(3) Cadrele militare în rezervă pot fi înaintate în gradul următor, în mod excepţional, în tot cursul anului.

(4) Cadrele militare în rezervă care, potrivit dispoziţiilor art. 64 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşesc fapte de eroism şi acte exemplare de curaj, în executarea unor misiuni în ţară sau în afara teritoriului statului român ori în alte situaţii, pot fi înaintate în gradul următor, în mod excepţional, chiar dacă nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 61 din aceeaşi lege.

CAP. III

Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere

ART. 9

Acordarea gradelor/înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se realizează pe baza propunerilor formulate de către:

a) structuri din cadrul Ministerului Apărării Naţionale sau instituţii şi autorităţi publice care au atribuţii la mobilizare şi război;

b) organizaţii neguvernamentale pentru membrii proprii care au calitatea de cadre militare în retragere.

ART. 10

(1) Propunerile privind acordarea gradelor/înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se centralizează şi se analizează de către Direcţia calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, ce le promovează, pentru aprobare, prin Direcţia management resurse umane, potrivit prevederilor art. 67 din Legea nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Analiza propunerilor se realizează pe baza Criteriilor privind analizarea situaţiei cadrelor militare în retragere, în vederea acordării gradelor/înaintării în gradul următor şi a Grilei de evaluare a competenţei şi meritelor coloneilor/comandorilor în retragere propuşi a li se acorda gradul de general de brigadă/similar în retragere, prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor a cadrelor militare în retragere se pot face cu prilejul unor evenimente importante din istoria patriei şi forţelor armate ale României, după cum urmează:

a) 1 Decembrie – Ziua Naţională a României;

b) 9 Mai – Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial şi Ziua Uniunii Europene;

c) 25 Octombrie – Ziua Armatei României.

CAP. IV

Avansarea în grad a veteranilor de război

ART. 11

Avansarea în grad a veteranilor de război se realizează pe baza propunerilor formulate de către structurile asociative ale veteranilor de război, legal constituite.

ART. 12

(1) Propunerile privind avansarea în grad a veteranilor de război se centralizează şi se analizează de către Direcţia calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică şi se promovează, pentru aprobare, prin Direcţia management resurse umane, potrivit prevederilor legale.

(2) Analiza propunerilor privind avansarea în grad a veteranilor de război se realizează pe baza Criteriilor privind analizarea situaţiei veteranilor de război în vederea avansării în grad, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Avansarea în grad a veteranilor de război se poate face cu prilejul zilei de 9 Mai – Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial.

CAP. V

Înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961

ART. 13

Propunerile privind înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active, combatante în rândurile armatei regale române, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961 se centralizează şi analizează de către Direcţia calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică şi se promovează pentru aprobare, prin Direcţia management resurse umane, potrivit prevederilor legale.

ART. 14

Înaintarea în gradul următor a persoanelor prevăzute la art. 13 se poate face în tot cursul anului, la propunerea comisiei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 226/2011.

CAP. VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 15

Acordarea gradului şi înaintarea în gradul următor sau avansarea în grad, după caz, până la gradul de colonel/similar, pentru categoriile de cadre militare care fac obiectul prezentului ordin, se pot efectua şi în alte situaţii, în condiţiile legii şi potrivit competenţelor în domeniu.

ART. 16

(1) Nu fac obiectul acordării gradelor/înaintării în gradul următor sau avansării în grad, după caz, cadrele militare care au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate ori care au adus atingere demnităţii, prestigiului şi normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare, înainte sau după trecerea lor în rezervă/retragere.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cadrele militare prevăzute la art. 13 şi 17, în privinţa condamnărilor din motive politice, precum şi celelalte cadre militare care au fost reabilitate ori ale căror fapte au fost graţiate sau amnistiate, pentru infracţiuni care nu au avut legătură cu serviciul.

ART. 17

Prevederile prezentului ordin se aplică şi altor cadre militare care au beneficiat de legi cu caracter reparatoriu.

ART. 18

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare din Statul Major General şi şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului din Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică pot emite precizări pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

ART. 19

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 20

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul apărării naţionale,

Sebastian Huluban,

secretar de stat

Bucureşti, 1 noiembrie 2012.

Nr. M.132.

ANEXA 1

CRITERII

privind analizarea situaţiei cadrelor militare în retragere,

în vederea acordării gradelor/înaintării în gradul următor

1. Analizarea situaţiei cadrelor militare în retragere în vederea acordării gradelor/înaintării în gradul următor se face cu respectarea următoarelor criterii:

a) să aibă merite deosebite pe plan naţional sau internaţional, atât pe timpul activităţii în armată, cât şi după trecerea lor în rezervă/retragere;

b) să nu mai fi beneficiat de înaintare în grad în ultimii 3 ani;

c) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română;

d) să nu fi fost trecuţi în rezervă/retragere din motive disciplinare sau penale;

e) ofiţerii să fie absolvenţi ai unor instituţii militare de învăţământ cu durata de cel puţin 2 ani, iar maiştrii militari/subofiţerii propuşi pentru trecerea în corpul ofiţerilor să fie absolvenţi ai liceului, cu bacalaureat;

f) pentru acordarea gradului de general de brigadă/similar să fi îndeplinit, în activitate, cel puţin un an o funcţie prevăzută cu grad de general/similar sau, după trecerea în rezervă, să fi îndeplinit funcţie de director sau superioară acesteia, în Ministerul Apărării Naţionale;

g) să atingă performanţa minimă de 80 de puncte pe Grila de evaluare a competenţei şi meritelor coloneilor/comandorilor în retragere propuşi a li se acorda gradul de general de brigadă/similar în retragere, cu condiţia ca punctajul acordat pentru perioada cât au fost în activitate să fie de cel puţin 50 de puncte, iar cel aferent meritelor după trecerea în rezervă/retragere să însumeze cel puţin 30 de puncte.

2. Criteriile menţionate la pct. 1 sunt cumulative.

3. Structura care iniţiază propunerea de acordare a gradului/înaintare în gradul următor are obligaţia de a prezenta documentele care să ateste îndeplinirea criteriilor, odată cu promovarea propunerii, în copii certificate „Conform cu originalul”, după cum urmează:

a) diploma/certificatulaadeverinţa care atestă absolvirea studiilor;

b) livretul militar, actualizat de centrul militar;

c) cartea/buletinul de identitate;

d) cazierul judiciar;

e) recomandare care să cuprindă şi elementele privind meritele după trecerea în rezervă/retragere.

4. Constatarea neîndeplinirii integrale a criteriilor stabilite atrage nepromovarea propunerii de acordare a gradului/înaintare în gradul următor.

5. În categoria meritelor deosebite prevăzute la pct. 1 lit. a) sunt incluse:

a) fapte şi acte exemplare în plan profesional şi social;

b) activitate deosebită în legătură cu domeniul militar sau cultural-ştiinţific:

– participare la acţiuni militare în afara teritoriului naţional sau la misiuni cu potenţial ridicat de risc desfăşurate pe teritoriul naţional;

– rănire în acţiuni militare în afara teritoriului naţional sau în misiuni cu potenţial ridicat de risc desfăşurate pe teritoriul naţional;

– realizarea unor studii sau alte lucrări de cercetare ştiinţifică sau pedagogică, cu valoare recunoscută în domeniul militar, după trecerea în rezervă/retragere;

– alte activităţi de natură să contribuie la imaginea şi prestigiul armatei;

c) activitate deosebită în cadrul unei structuri asociative a cadrelor militare în rezervă/retragere.

 

GRILA DE EVALUARE

a competenţei şi meritelor coloneilor/comandorilor

în retragere propuşi a li se acorda gradul de

general de brigadă/similar în retragere

┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │               Criterii              │    Punctaj     │ Punctaj │  Obs.  │
│crt.│                                     │    prevăzut    │ realizat│        │
├────┴─────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┴────────┤
│   A. Evaluarea meritelor pe timpul cât au fost cadre militare în activitate  │
│                            (minimum 50 puncte)                               │
├────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ 1. │    Studiile militare sau civile     │                                   │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┬─────────┬────────┤
│    │- Instituţii militare sau civile de  │    18 puncte   │         │        │
│    │învăţământ superior, absolvite cu    │                │         │        │
│    │diplomă de licenţă (condiţie         │                │         │        │
│    │obligatorie)                         │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- Cursuri postuniversitare cu durata │ 2 puncte pentru│         │        │
│    │de minimum 30 de zile (cu aplicabi-  │  fiecare curs  │         │        │
│    │litate în domeniul militar)          │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- Masterat (cu aplicabilitate în     │    4 puncte    │         │        │
│    │domeniul militar) sau Colegiul       │                │         │        │
│    │Naţional de Apărare                  │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- Doctorat (cu aplicabilitate în     │    7 puncte    │         │        │
│    │domeniul militar)                    │                │         │        │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┴─────────┴────────┤
│ 2. │   Vechimea în rândul cadrelor       │                                   │
│    │      militare în activitate         │                                   │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┬─────────┬────────┤
│    │- cel puţin 15 ani în anul trecerii  │   15 puncte    │         │        │
│    │în rezervă/retragere                 │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- pentru fiecare an în plus          │   0,5 puncte   │         │        │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┴─────────┴────────┤
│ 3. │    Stagiul în gradul de colonel     │                                   │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┬─────────┬────────┤
│    │- cel puţin 3 ani                    │    5 puncte    │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- pentru fiecare an în plus          │    1 punct     │         │        │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┴─────────┴────────┤
│ 4. │  Stagiul în funcţii prevăzute cu    │                                   │
│    │      gradul de general/similar      │                                   │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┬─────────┬────────┤
│    │- funcţie prevăzută cu gradul de     │    2 puncte    │         │        │
│    │general de brigadă/similar           │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- funcţie prevăzută cu gradul de     │    4 puncte    │         │        │
│    │general-maior/similar                │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- funcţie prevăzută cu gradul de     │    6 puncte    │         │        │
│    │general-locotenent/similar           │                │         │        │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┴─────────┴────────┤
│ 5. │  Calificativele obţinute în ultimii │                                   │
│    │         5 ani de activitate         │                                   │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┬─────────┬────────┤
│    │- pentru fiecare calificativ         │    2 puncte    │         │        │
│    │”excepţional”                        │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- pentru fiecare calificativ         │    1 punct     │         │        │
│    │”foarte bun”                         │                │         │        │
├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────┴─────────┴────────┤
│ 6. │   Participarea la acţiuni militare  │                                   │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┬─────────┬────────┤
│    │- acţiuni militare în afara          │ 5 puncte pentru│         │        │
│    │teritoriului naţional sau misiuni    │   fiecare an   │         │        │
│    │cu potenţial ridicat de risc, pe     │                │         │        │
│    │teritoriul naţional                  │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- rănire în acţiuni militare în afara│   10 puncte    │         │        │
│    │teritoriului naţional sau în misiuni │                │         │        │
│    │cu potenţial ridicat de risc, pe     │                │         │        │
│    │teritoriul naţional                  │                │         │        │
├────┴─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│                                    TOTAL │    minimum     │         │        │
│                                          │   50 puncte    │         │        │
├──────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┴────────┤
│          B. Evaluarea meritelor după trecerea în rezervă/retragere           │
│                         (minimum 30 puncte)                                  │
├────┬─────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────┬────────┤
│ 7. │- Fapte şi acte exemplare în plan    │   20 puncte    │         │        │
│    │profesional şi social                │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- Activitate deosebită în legătură   │   10 puncte    │         │        │
│    │cu domeniul militar                  │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- Activitate remarcabilă în cadrul   │   10 puncte    │         │        │
│    │autorităţii publice/organizaţiei     │                │         │        │
│    │neguvernamentale care face propunerea│                │         │        │
│    │(după cum rezultă din recomandarea   │                │         │        │
│    │respectivei instituţii)              │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- Activitate deosebită în conducerea │   10 puncte    │         │        │
│    │centrală a unei structuri asociative │                │         │        │
│    │a cadrelor militare în rezervă/      │                │         │        │
│    │retragere                            │                │         │        │
│    ├─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│    │- Activitate deosebită în conducerea │    5 puncte    │         │        │
│    │filialei unei structuri asociative   │                │         │        │
│    │a cadrelor militare în rezervă/      │                │         │        │
│    │retragere                            │                │         │        │
├────┴─────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│                                    TOTAL │     minimum    │         │        │
│                                          │    30 puncte   │         │        │
├──────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼────────┤
│                            TOTAL GENERAL │     minimum    │         │        │
│                                          │    80 puncte   │         │        │
├──────────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────┴────────┤
│  Concluzie:                                                                  │
└────────────────────────────────────

 ANEXA 2

 

CRITERII

privind analizarea situaţiei veteranilor

de război în vederea avansării în grad

 

1. Analizarea situaţiei veteranilor de război în vederea avansării în grad se face cu respectarea următoarelor criterii generale:

a) să fi participat pe front;

b) să fi fost decoraţi cu ordine, cruci sau medalii ale României;

c) să aibă o vechime în grad de cel puţin 2 ani, cu excepţia cavalerilor Ordinului „Mihai Viteazul”.

2. Pentru avansarea în grad de general/similar, să aibă studii superioare, cu excepţia veteranilor de război absolvenţi ai unei şcoli militare de ofiţeri şi care sunt decoraţi cu unul din Ordinele „Mihai Viteazul”, „Steaua României” sau „Coroana României”, precum şi a celor care au fost răniţi ori prizonieri de război.

3. Criteriile menţionate la pct. 1 şi 2 sunt cumulative.

4. În cadrul derulării demersurilor privind avansarea în grad, se respectă următoarea ordine de priorităţi:

a) cavalerii Ordinului „Mihai Viteazul”;

b) marii mutilaţi, răniţii şi invalizii de război;

c) veteranii de război care au fost cadre militare pe timpul războiului;

d) veteranii de război care îndeplinesc funcţii de conducere în structurile asociative ale veteranilor de război, inclusiv în cadrul filialelor judeţene şi municipale;

e) veteranii de război care au o contribuţie deosebită în cadrul structurilor asociative din care fac parte, inclusiv la nivelul filialelor judeţene şi municipale.

5. Structura care iniţiază propunerea de avansare în grad are obligaţia de a prezenta documentele care să ateste îndeplinirea criteriilor, odată cu promovarea propunerii, în copii certificate „Conform cu originalul”, după cum urmează:

a) diploma/certificatulaadeverinţa care atestă absolvirea studiilor;

b) livretul militar, actualizat de centrul militar;

c) legitimaţia de veteran de război, vizată de centrul militar;

d) cartea/buletinul de identitate;

e) certificatulaadeverinţa eliberat/eliberată de unităţile arhivistice din care să rezulte participarea pe front, decoraţiile primite, rănirea sau prizonieratul;

f) cazierul judiciar.

De