Răspunsul MApN la cele 41 de întrebări

Categoria Despre Armata

Asa cum anunțam, în ziua în care am primit răspunsul la întrebarea 35 adresată Ministrului Apărării conținând sesizare privindu-l pe domnul Ilie Năstase, am primit și răspunsul la celelalte întrebări, sau mă rog, o parte din ele, că la unele, așa cum se va vedea, nici măcar nu s-a obosit să răspundă cineva. Nu le comentez, acuma, pentru ca ar trebui sa mai scriu încă de două ori pe atât și aș plictisi. Vă las să studiați răspunsul, să analizați, să comentați și să trageți concluziile de rigoare.

De la:

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

DIRECŢIA INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Str. Izvor nr. 110, sector 5, Bucureşti

87b/14.06.2018

 

Către:

Domnul col.(r) Neacşu Marin

Stimate domnule colonel (r) Neacşu,      

Urmare a solicitării dumneavoastră, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi înregistrată la Direcţia informare şi relaţii publice cu nr. 87 din 16.05.2018, vă comunicăm următoarele:

 1. Referitor la problematica pensiilor militare:

 În ceea ce privește legalitatea și temeiul juridic care stau la baza emiterii deciziilor de actualizare, facem mențiunea că, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.

Mai mult, conform dispozițiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu constituie modificare a drepturilor de pensie măsurile de indexare şi actualizare a pensiilor generate de evoluţia estimată a indicelui preţurilor de consum corelată cu creşterile medii salariale, acordate prin hotărâri ale Guvernului, cu excepţia primei actualizări reglementate de art. 60 alin. (1).

Precizăm că, prin adresele înregistrate sub nr. RP 1184 din 26.03.2018, RP 1341 din 27.03.2018 și RP 1361 din 28.03.2018, Casa de pensii sectorială v-a prezentat aspectele referitoare la legalitatea și temeiul juridic care stau la baza emiterii deciziilor de actualizare.

În prezent, în conformitate cu dispozițiile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare (astfel cum erau în vigoare la data de 30.06.2017), la nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naționale se desfășoară și procesul de actualizare a drepturilor de pensii ale tuturor pensionarilor militari aflați în plată la data de 30.06.2017, ca urmare a intrării în vigoare a  Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, în care se stipulează faptul că, începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ (30.06.2017), cuantumul brut al soldelor de funcție ale cadrelor militare în activitate și soldaților și gradaților profesioniști se majorează cu 15%.

Actualizarea drepturilor de pensie pentru pensionarii militari aflați în plată la 30 iunie 2017 se face la cuantumul brut al soldelor de funcție. În cazul beneficiarilor ale căror cuantumuri ale pensiilor actualizate vor depăși cuantumul aflat în plată (indexat), aceștia vor primi diferențele legale.

Însă, dispozițiile art. 60 alin. (3) din același act normativ (așa cum acestea erau în vigoare la data 30.06.2017) stipulau că, în anul în care pensiile militare de stat puteau fi indexate, atât în funcție de rata medie anuală a inflației, cât și actualizate în raport cu majorarea soldelor de grad şi/sau soldelor de funcţie ale militarilor în activitate, se aplicau dispoziţiile cele mai favorabile.

Ca și în cazul procesului de recalculare a pensiilor militare, nicio pensie aflată în plată nu s-a diminuat.

Menționăm că, în procesul de recalculare a pensiilor, au fost identificate mai multe situaţii atipice, pentru care nu au putut fi întocmite documentele necesare recalculării (pensionari militari care, în perioada aleasă, şi-au desfăşurat activitatea în societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională).

În acest sens, la nivelul structurilor implicate în procesul de recalculare au fost întreprinse demersuri multiple şi susţinute astfel încât, până la data de 30.06.2018, aceste situaţii să fie soluţionate, ținându-se cont de specificul fiecărui caz în parte, cu respectarea prevederilor actelor normative din domeniul pensiilor militare, cât şi a celor din domeniul salarizării cadrelor militare.

Cu privire la posibilitatea verificării modului în care li se recalculează pensia cadrelor militare în rezervă, Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015, cu modificările și completările ulterioare, au fost emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 6 din Hotărâre, locurile de muncă și activitățile desfășurate sunt precizate în anexele 1 – 6 ale acesteia, specifice pentru fiecare dintre instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale și se comunică numai instituțiilor interesate, având caracter secret de serviciu (anexa nr. 1 la Hotărâre este pentru Ministerul Apărării Naționale).

Evidențiem că aspectele care au dus la clasificarea anexelor Hotărârii, şi, implicit, a anexei nr.1 la Norme, țin de faptul că acestea prezintă detaliat activităţi și locuri de muncă specifice domeniului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, acestea fiind exceptate de la accesul public.

În conformitate cu prevederile art. 33 al Anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare, „accesul la informații clasificate este permis cu respectarea principiului necesității de a cunoaște numai persoanelor care dețin certificat de securitate sau autorizație de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al informațiilor necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu ”.

De asemenea, Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, la art. 12 alin.(1) lit. a) menționează că „se exceptează de la accesul liber al cetățenilor informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit” .

Considerăm că problema poate fi rezolvată, într-o manieră profesionistă și cu respectarea prevederilor legale referitoare la accesul la informații clasificate, prin adresarea directă a pensionarului militar centrului militar unde este luat în evidență, conform domiciliului acestuia.

Menționăm, totodată, faptul că centrele militare efectuează cu atenție încadrarea în condiții de muncă, întrucât, potrivit art. 92 lit. a) din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, constituie contravenție „nerespectarea metodologiei și a criteriilor de încadrare în condiții deosebite, speciale și alte condiții de muncă ”.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că adeverințele prin care se atestă încadrarea în condiții superioare de muncă se eliberează în baza documentelor verificabile, cunoscându-se atât prevederile din Codul penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și cele menţionate din legislaţia pensiilor militare, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

În altă ordine de idei, precizăm că, în cazul în care pensionarii sunt nemulţumiți de decizia de pensie, aceștia au posibilitatea de a o contesta în termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, aspect consemnat de altfel în dispozitivul acesteia. Mai mult, potrivit dispoziţiilor art. 97 alin. (3) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, deciziile necontestate în termen sunt definitive.

Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, în calitatea acesteia de instituţie care gestionează sistemul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul de stat, pentru asiguraţii din aria de responsabilitate din cadrul instituţiilor publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, este obligată să aplice în integralitate atât prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, cât şi actele normative subsecvente.

În acest sens, Ministerul Apărării Naționale întreprinde şi susţine toate demersurile menite să conducă la îmbunătăţirea nivelului de trai al beneficiarilor drepturilor de pensie aflaţi în evidenţa Casei de pensii sectoriale.

Vă informăm că în conformitate cu dispoziţiile art. 3 lit. k) şi art. 88 lit. b) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 alin (2) şi art. 10 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Servicului Român de Informaţii, instituţia noastră are atribuţii, exclusiv în domeniul pensiilor militare de stat.

Pentru analizarea şi rezolvarea situației pensionarilor militari care nu au putut să își probeze veniturile obținute în perioada aleasă pentru recalculare pensiilor din cauza pierderii sau distrugerii documentelor justificative, în baza unui ordin al ministrului apărării naționale, la nivelul instituției este constituită o comisie a cărei competenţa este limitată la echivalarea acelor funcţii pentru care nu au fost identificate, din documentele de plată şi de evidenţă a personalului, sumele/clasele de salarizare/coeficienţii de ierarhizare, după caz, transpuse la nivelul prevăzut de legislaţia în domeniul salarizării aplicabilă la data de 1 ianuarie 2016.

 1. Referitor la domeniul financiar-contabil:

Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (act normativ abrogat în prezent), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, reglementează un nou sistem de salarizare a personalului plătit din fonduri publice, introduce un nou sistem coerent de ierarhizare a posturilor, o nouă viziune legislativă unitară, pe termen mediu și lung.

Decizia Curţii Constituţionale nr. 31/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 13 mai 2013, precizează următoarele:

“[…] Curtea a constatat că este dreptul autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat. În această privinţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că statul este cel în măsură să stabilească valoarea sumelor care urmează a fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări legislative corespunzătoare […].

Pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018 autoritatea legiuitoare a elaborat măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat. Cu alte cuvinte, a înţeles să amâne, succesiv, acordarea ajutoarelor şi a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

Mai mult, prin „Decizia Curţii Constituţionale nr. 1576 din  7 decembrie 2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012 şi prin „Decizia Curţii Constituţionale nr. 334 din 12 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 17 iulie 2014, s-a stabilit că „[…] nu există o obligaţie […] de a reglementa acordarea de ajutoare […] la trecerea în rezervă […].

În acest context legislativ, rezultă că imposibilitatea exercitării dreptului născut în temeiul dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă din restricţiile statuate prin reglementările invocate anterior.

Începând cu iulie 2017, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătitidin fonduri publice, cu modificările și completaările ulterioare, nu mai prevede acordarea acestui drept salarial.

 

III.           Referitor la domeniul resurselor umane

 

Cu privire la conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, la nivelul Senatului, în calitate de cameră decizională, a fost adoptat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale (L 194/2018), conform căruia soldaților și gradaților profesioniști li se acordă distincția anterior menționată, similar cadrelor militare, dacă au 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale. Prevederile proiectului de lege vor fi aplicabile doar personalului militar în activitate, deoarece în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legea este aplicabilă cât timp este în vigoare și nu are putere retroactivă. Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a noii legi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

În ceea ce privește informațiile solicitate despre generalul de brigadă Olaru Codruț, vă facem cunoscut faptul că, la 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE care asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal. În luna aprilie 2018, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.S.) ne-a comunicat aplicarea, începând cu 25.05.2018, a prevederilor regulamentului anterior menționat.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 6 și art. 7 din Regulament, este necesară obţinerea consimţământului persoanei pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, în mod legal, transparent, adecvat, relevant şi limitat la ceea ce este necesar.

În considerarea aspectelor prezentate, dorim să vă asigurăm de întreaga disponibilitate de colaborare şi de sprijin al instituţiei noastre şi vă adresăm rugămintea să dispuneţi luarea măsurilor necesare pentru aplicarea adecvată a noilor reguli de prelucrare a datelor personale, în concordanţă cu dispoziţiile Regulamentului general privind protecţia datelor, aplicabil de la data de 25 mai 2018.

Cu stimă,

         ŞEFUL DIRECŢIEI INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

         Colonel CONSTANTIN SPÎNU

 

 

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

24 Raspunsuri la Răspunsul MApN la cele 41 de întrebări

 1. Geofreeland

  Domnule Neacșu, e corect dar nu se poate. Ce scriam acum vreo lună? Acești activi iau leafa cu care se laudă nevestelor tocmai pentru faptul că ei au muncit să adune toate prevederile imbecile într-o relație biunivocă, bazată pe teoria grafelor, optimizarea programării liniare și inducția matematică, fără a aminti de teoria reziduurilor din matematicile speciale, de care, habar nu au, și cum teoria abeliană a generat cu 0 și 1 revoluția hardware, fără a mai comenta că Lobacevshi și Bolyai, au demonstrat că exterior și interior suprafeței unei sfere suma unghiurilor unui triunghi e mai mare sau mai mică de 180 grade… ” mă, ce mai vrea și ăsta?” Cum am mai spus. Vrea dreptate, cinste și onoare. Rar de astăzi în armată. De fapt, ruptura există și actualilor activi le va veni rândul. În prima linie, unde nimeni nu scapă.

 2. Geofreeland

  Uitasem. PSD zis Fifor la apărare, este pe lista de nevotat de către pensionarii militari. Restul e gargară și minciună, să nu zic rușine. Cam asta înseamnă dictatura impotenților. Politic, bineînțeles. Să nu mai vorbesc de incultură. Cultura înseamnă toată averea de veacuri a trăitorilor acestei țări iubite cu sânge.

 3. NeO

  Ca întotdeauna răspunsuri evazive, cu îndepărtarea de la subiectul petiţiei şi cel mai important, extragerea şi prezentarea din actele normative legale numai a porţiunii favorabile respondentului. Le comunic celor care au întocmit răspunsul că nu putem fi aşa usor păcăliţi. Spre exemplu cel care a introdus la domeniul financiar-contabil şi anul 2018, dacă a citit considerentele Deciziei RIL/ICCJ 5/2018, nu a avut o uşoară reţinere? Sau cel care invocă retroactivitatea, crede că cineva va cere în instanţă să i se recunoască dreptul la semnul onoric pentru anul 2005 când a trecut în rezervă sau pentru anul 2018 când perioada neluată în calcul anterior devine eligilă. Cam sună a discriminare intenţia de interpretare a onorabilului.

 4. Sergiu

  Noi suntem tâmpiții care nu înțelegem. Ce e așa greu. Bine era să se răspundă punctual nu aleatoriu, cum vor ei. Atunci unde este procentul de 10,15,20%? Da, ei îl calculează, dar nu ți-l da. Adică, vă mărim salariile cu 25%, dar vă iau impozit 45%. N-ați înțeles, nu? Adică e problema voastră.
  Cf OUG 59/2017 în forma actuală, magistrații beneficiază de pensia calculată la brut din care se ia 10% impozit. Ce n-ați înțeles? Cu alte cuvinte își bat joc de noi. Asta am înțeles-o!!!!

 5. Geofreeland

  @NeO Apreciez o imparțialitate elegantă a expresiei. Numai că viața, dar de la părinte, e scurtă. Emoționalul presează. Timpul trece, ce pleonasm crud! De asta avem noi nevoie? De răspunsuri dictate de imbecili năimiți? Spune-o p-a dreaptă, nu se poate! Ce, militarii sunt magistrați? Militarii sunt victime deși totul se învârte în zona securității naționale unde militarii dau tonul nației. Militarii, astăzi, ar trebui să aibă lefuri de 10 ori mai mari ca alde Koveși. Că petrolul din mare nu îl apără magistrații. Oportunități politice? Armata e singura și prima oportunitate politică. Dar cum CLC-istul șef la CSAT e deprimat de „slujirea” nici PSD nu pune botul. Fiforeală e cafeluța de la semnături cu patrioate de zăgani, submarine de guvizi și corvete de „nicio masă fără pește”.

 6. Geofreeland

  Domnule colonel Spînu! Cu stimă de grad, proprietate privată, și respect ca între militari, dintotdeauna, și mereu, mă întreb, că doar sunteți pur și simplu un om, nu? ce puteți alege? leafa, funcția de azi, sau viitorul chibzuirii unei minimale pensii neîndestulătoare? Patria ibi bene? Cum ați putut semna așa ceva? Dacă șeful a fost de acord sunteți absolvit de minima Moralia? Cu timpul veți regreta obediența obținerii unui salariu necesar, nu spun cui, cu riscul unui oprobiu a peste 80 de mii de înaintași ca dumneata. Ăl de Sus știe și iartă, noi, foștii camarazi, poate șefi sau prieteni, iertăm dar nu uităm. Fie-vă viitorul a ce ne dorim noi! Pe vremuri erați drept, acum nu știu, poate vârsta e în grafic, dar onoarea de care știu că e imuabilă are devieri de la sens…

 7. Geofreeland

  Domnule colonel Spînu! Cu stimă de grad, proprietate privată, și respect ca între militari, dintotdeauna, și mereu, mă întreb, că doar sunteți pur și simplu un om, nu? ce puteți alege? leafa, funcția de azi, sau viitorul chibzuirii unei minimale pensii neîndestulătoare? Patria ibi bene? Cum ați putut semna așa ceva? Dacă șeful a fost de acord sunteți absolvit de minima Moralia? Cu timpul veți regreta obediența obținerii unui salariu necesar, nu spun cui, cu riscul unui oprobiu a peste 80 de mii de înaintași ca dumneata. Ăl de Sus știe și iartă, noi, foștii camarazi, poate șefi sau prieteni, iertăm dar nu uităm. Fie-vă viitorul a ce ne dorim noi! Pe vremuri erați drept, acum nu știu, poate vârsta e în grafic, dar onoarea de care știu că e imuabilă are devieri de la sens…Noi înțelegem restricțiile funcției, dar argumentele sunt chiar ostile. Nu nouă, vouă! Și mâine e o zi, nu?

 8. Geofreeland

  Scuze repetiției, WordPress Press veghează. Dar poate așa e mai bine. Repetițio Mater studiorum est.0

 9. Vladimir Putzin

  Domnule Marin Neacsu, Marine, Marinica, prietene, spune-mi ca n-ai dormit bine azi noapte, sau ca n-ai fost atent, s-au ca ai avut un moment de amnezie, de neatentie de … ceva acolo …, spune-mi un motiv, un motiv cat de mic, si ca greșiși folderu, sau fisierul , sau vagauna, sau scorbura, sau cum dracu’ i-o mai zice …, de ai scos la iveala de acolo altceva decat raspunsul la intrebarile puse de tine, la zecile de intrebari puse de tine in numele nostru Ministrului Apararii Nationale, spune-o repede si, cel putin eu te iert de toate pacatele si gresalele faptuite de tine cu voie sau fara, inclusiv de greșala de a ne fi indus acum in eroare …, ca nu pot nici in ruptul capului sa cred ca ăsta ar pute fi raspunsul ministrului apararii unei tari euroatlantice, dat in anul 20 18 …
  Hai te rog ia-mi piatra asta grea de pe inima si scapa-ma de cosmarul pe care il traiesc acum, cand vad ca armata careia i-am dat noi toti la un loc si fiecare in parte cei mai frumosi si buni ani din viata, a ajuns cum nu si-au dorit-o nici cei mai mari dusmani ai nostri de se comporta cu atata lipsa de respect in primul rand față de ea …

 10. Geofreeland

  Cu asta închei subiectul. O singură concluzie trag, ce auzisem prin ’99, că elementele comuniste din armată trebuie epurate, devine o certitudine. O imbecilitate cruntă înghițită de idioți momiți cu funcții și arginți. Nu trebuie să fii comunist să-ți aperi țara. Militarii nu au culoare politică, dar, conform gândirii americane, Comuniștii sunt spaima lumii, cum au avut și ei o astfel de doctrină, ni se aplică și nouă prin politica MAPN. „Dă-i dracu’ de comuniști, ce mai vor?” Precizez că militarii de ieri, cu mare Tristețe au făcut așa zisa reformă a armatei, au căutat cele mai viabile tăieri impuse, au protejat oamenii disponibilizați și au respectat cu sfințenie codul militar al demnității. Ca în orice armată din lume. Azi, niște neica nimeni, lipsiți de sensul fundamental al ființării armatei, copleșiți de „ordinele” politice (parcă armata nu face politică, nu?) a ajuns batjocura guvernanților. Activii de azi consideră armata ca un job de unde își hrănesc familiile. Atât. Restul e o mare mută sub capac să nu dea în clocot. Unii chiar zic, „rău am ajuns!”, culmea, școliți pe-afară. Obediența în locul demnității, yesman-ismul ca subordonare, inițiativa obturată de ” nu înțelegi, ăsta e ordinul politic!”, experiența demolată de „asta e procedura”, promovarea pe criterii de „e de-al nostru!” și nu pe valoare…au făcut ca exodul spre rezervă, stimulat, să epureze armata de virtute și spirit de corp, detronând patriotismul de la temelie și transformând-o în mercenariat. Oriunde și nu contează pentru ce, bani să fie. Cu o astfel de gândire e normal ce ni se întâmplă. Exemplu? Du-te să faci o ecografie la policlinica militară și o faci, programat, peste trei luni. Poate mori între timp. Asta e atitudinea și răspunsul ditamai minister PSD-iar al apărării e un fel de „plecați bă d-acilea cu cererile voastre!” Înjurăturile nu se aud, sunt în mediul privat. Dar din răspuns se simt al dracului, ca un fel de mișto ” conform legii v-am dat răspunsul?” Care răspuns, nene, ai 41 de întrebări, dai pa’șunu de răspunsuri, nu o colecție juridică de Arhivă prăfuită de uitare. Nou suntem vii și am făcut armata, știm de toate, numai că avem vina că încă mai existăm, nu vă suntem dușmani, dimpotrivă, voi ne faceți, umilindu-ne.

 11. Irimia Georgica

  Vad ca iar sa omis aducerea in discutie a situatia de DISCRIMINARE creata fostilor militari angajati trecuti in rezerva la varsta de 40 de ani (conf.leg.384/2006.art.45), din motive neimputabile lor, care nu pot beneficia de scaderea grupei de munca din varsta standard de pensionare (conf.Lg.223/2015.art.21), cu toate ca au realizat vechimea in specealitate de 15 ani care se cere in legea pensiilor militare (Leg.223/2015.art16) si de ce oare sunt bagati la art.19 la fel cu cei cu o vechime in specialitate de doar 10 ani care, normal, neavand vechimea in specialitate de 15 ani, nu pot beneficia altfel. O sa spuneti ca nu am realizat vechimea efectiva de 25 de ani la data trecerii in rezerva asa cum prevede legea (vechime efectiva care face referire la vechimea civila care vine in completare la vechimea militara la data trecerii in rezerva), deaceea stau si ma intreb: ce rost mai are vechimea in specialitate in cazul nostru si de ce noua nu ni se adauga la vechimea efectiva cumulata (conf.art.25.din Leg223/2015), vechimea realizata anterior armatei (tinand cont ca am venit in armata prin transfer) la fel ca la cei in activitate, si vechimea realizata ulterior armatei cum ar fi somajul (de la trecerea in rezerva), vechimea realizata ulterior armatei asa cum li s-a adaugat cadrelor militare care dupa trecerea in rezerva au putut cumula la vechimea efectiva vechimea realizata in viata civila pana la intrarea in vigoare a Lg.223/2015 conf.art.25. De ce lor se poate si noua nu, tinand cont ca am fost dati afara din sistem dupa 19 ani de armata (fiind participanti in teatre de operatii externe ca Afganistan si Irak), avand la trecerea in rezerva, majoritatea dintre noi, o vechime efectiva de 23 ani? (30,32 vechime efectiva la ora actuala) si nici nu am beneficiat de ordonante asa cum au beneficiat cadrele militare inclusiv pana in 2010 si nici de salarii compensatorii, pensie anticipata , pensie anticipata partial asa cum beneficiaza cei in activitate conform Lg.223/2015 . Mai exact se acorda un tratament discriminatoriu fostilor militari angajati, trecuti in rezerva la varsta de 40 de ani din motive neimputabile lor conf.Leg.384/2006.art.45, fata de cei in activitate. cu privire la pensiile militare (Leg.223/2015.art.21),in care la vechimi egale in armata si in viata civila cei in activitate beneficiaza de scaderea grupei de munca, iar cei in rezerva nu. Pentru a beneficia de scaderea grupei de munca conf. art. 21. si totodata a art.16 din legea 223/2015 eu cred ca, ar trebui sa se tina cont doar de vechimea militara (vechimea in specialitate de minim 15 ani la data trecerii in rezerva ) si nu de vechimea efectiva care face referire la vechimea totala cumulata de 25 ani din care 15 ani armata (adica 15 ani minim vechime militara iar diferenta pana la 25 de ani vechime civila) deci, in concluzie, noi suntem conditionati de vechimea civila de la trecerea in rezerva si nu de vechimea militara cum ar fi normal si corect, de aceea cred ca e o situatie de NECONSTITUTIUNALITATE . Totodata, ar trebui sa beneficiem si noi de Art. 25. care spune asa: (1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condițiile art. 16-18, art. 22 și art. 32 și perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condițiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.CREDETI CA E NORMAL SA LUCREZI IN ROMANIA 32-35 ANI FARA A BENEFICIA DE SCADEREA GRUPEI DE MUNCA DIN VARSTA STANDARD DE PENSIONARE DIN ARMATA SAU DIN VIATA CIVILA DOAR PENTRU SIMPLUL FAPT CA 19 ANI DIN CEI 32 DE ANI IN CAMPUL MUNCII, AU FOST LUCRATI IN MApN CA MILITAR ANGAJAT IN GRUPE DE MUNCA (SI MISIUNI INTERNATIONALE) SI AI FOST DISPONIBILIZAT DIN MOTIVE NEIMPUTABILE CONF.LEGII 384/2006, FARA A PRIMI SALARII COMPENSATORII SAU ALTE DREPTURI ?

  De ce se pune accent pentru scaderea grupei de munca pe vechimea civila la trecerea in rezerva ( adica 25 ani vechime efectiva care cuprinde vechimea militara de 15 ani plus diferenta de vechime civila pana la 25 ani) cand ar trebui sa se tina cont doar de vechimea in specialitate de 15 ani la trecerea in rezerva.

  Atat timp cat sa recunoscut ca vechimea avuta ca MAC e vechime militara ar trebui sa beneficiem de aceleasi drepturi pe care le-a avut cadrele militare care au trecut in rezerva din motive neiputabile lor cu pensie, pana inclusiv in 2010 cu doar 20 de ani vechime efectiva,din care 10 ani vechime in specialitate.Cred ca nu e constitutional ca aceste drepturi sa se dea pe functii si grade.

 12. @Irimia,
  Intrebarea a fost pusa, dar nici Directia Financiar si nici Directia Perosnal nu au vazut-o, sau au lasat-o una pe alta.

 13. Nea Nicu

  Tibi Fratila isi freaca mainile de bucurie, are un succesor pe masura! E trist ca acest distins domn e absolvent de liceu militar si de scoala militara si -eu unul cel putin- aveam convingerea ca e din alt aluat. Dar m-am inselat, e de mult in pozitia ghiocelului si in asteptarea primei stele de general. Nu stiu daca si ce o gandi in sinea lui cand formuleaza si semneaza asemenea raspunsuri, care dezonoreaza institutia si pe el. Spun doar atat : Costi, pacat de cata carte ai invatat, nu mai esti de mult ceea ce ar trebui sa fii ! Nu te gandesti ca maine-poimaine o sa primesti si tu a treia cizma si o sa treci „dincoace” ? Cum o sa dai ochii cu fostii colegi, ce o sa le mai povestesti la intalnirile de la Campulung sau de la Brasov? O sa mai ai curajul sa postezi in Observatorul Militar pe o pagina intreaga ce miscatoare a ( au ) fost intalnirea ( intalnirile ) de promotie?

 14. micutzul

  Cu privire la pensiile militare nu vad nici in viitor vreun sprijin din partea MApN sau SMA , ba dimpotriva un gard de bete in roti. Este mai mult decat limpede ca suntem sacrificati de ani de zile , umiliti si batjocoriti cu buna stiinta chiar de mai marii armatei pentru un motiv simplu. Sa primeasca activii sporuri pentru tot felul de minunatii astfel ca la pensiile lor sa fie luate in seama iar noi sa sugem … acadele. Eu sunt ferm hotarat ca daca trece OUG 59 de parlament si legea este promulgata de presedinte , sa ii expediez sefului CSAT livretul militar cu tot ce contine. Sa il foloseasca el in caz de mobilizare.
  In alta ordine de idei (care de fapt este aceeasi) am si eu o imtrebare ca nu mai ies din hatisul de legi si OGuri. Domnule colonel Neacsu si chiar Nea Alecu daca e pe aici spuneti va rog daca Valoarea de Referinta Sectoriala mai este valabila si daca se mai calculeaza vreun venit pe baza acestui indicator, sau numai pensiile militare?
  Raman la parerea ca unirea noastra trebuie facuta intr-un partid serios care in timp sa preia fraiele tarii si sa faca ceea ce trebuie facut cu tradatorii de tara. Respect militarilor romani.

 15. Vladimir Putzin

  Stimati colegi, de ce nu vreti sa vedeti ca in acest raspuns nu mai este nici pe departe vorba de vreo eludatea cu voie, din neglijenta sau chiar obscure interese a unor elemente „tehnice” in calcularea pensiilor noaste ci, DE O NEMAINTALNITA SI SFIDATOARE JIGNIRE ADUSA ATATOR MII DE MILITARI CARE SI-AU INDEPLINIT CU PRISOSINTA JURAMANTUL FATA DE TARA SI CARE ASTEPTAU INDREPTATITI UN RASPUNS CALIFICAT DIN PARTEA MINISTERULUI APARARII NATIONALE la cele 41 (PATRUZECISI UNA) de intrebari cat se poate de justificate, limpezi si la obiect, ADRESATE PERSONAL acestui marunt dar toxic aventurier politic, Mihai Fifor … ???
  Si in acest context, toate comentariile legate de ce ni s-a luat si ce nu ni s-a dat, cel putin aici, cred ca nu-si mai au niciun rost.
  Sa aveti o seara tihnită, urmata de cat mai multe zile pline de sanatate, fericire si belsug !

 16. Am fost bucuroși în momentul în care au dat legea pensiilor militare,după umilința produsă în 2009.
  Legea 223,așa cum a fost ea dată în prima fază,era o lege bună,poate cu mici ajustări.
  Acum,această lege,a fost golită total de conținut datorită celor două OUG-uri clocite,zic eu,în laboratoarele ministerelor Scopul,îl deduceți fiecare.
  Că,bătaia de joc asupra pensionarilor militari este evidentă nu încape îndoială,că nu ne ajută nimeni din conducere,iar este evident.Drept dovadă că,cei din conducerea armatei ne ard sistematic,sunt și răspunsurile date diferitelor petiții,una dintre ele este arătată de dl.col.Neacșu în acest articol.
  Ce este de făcut?Sunt multe!

 17. stan ioan

  Am cotestat in termen legal ,am primit confirmarea de primire si atat .A TRECUT UN AN DE ZILE SI NU AM PRIMIT NICI UN RASPUNS ! Cred ca au trecut 30 de zile de cateva ori ! Sa mai astept un raspuns la contestatia mea ? Am incercat si telefonic , centralista mi-a dat numarul de interior si nimic ,nu raspunde ! Oricum ,va multumesc !

 18. Geofreeland

  Domnul Vifor, personaj politic, vremelnic ministru, ar trebui să realizeze că deja și-a asigurat nevotanți sigur ai PSD, în jur de 500000. Pensionarii militari, familiile lor, prieteni, cunoștinte, neamuri. Poate să raporteze șefului său de partid această performanță. Oricum prioritatea țării sunt magistrații, culmea, când poporul are cel mai scăzut nivel de încredere în justiție și medicii, săracii de ei…Asta ar fi prima concluzie rezultată din programul de guvernare referitor la militari. Expedierea în derizoriu, prin atitudine și lipsă de respect, a pensionarilor militari denotă o crasă incapacitate de a înțelege atributele statului. Militarii nu i-a făcut un fifor și cariera lor, absolut apolitică, ci pur profesionistă, a dovedit că era o forță de temut a țării care, după cum s-a ajuns, a trebuit slăbită, pas cu pas. Armata înseamnă cultură, nu o masă de manevră, pentru că ea e a țării, nu a mofturilor politice. Răspunsul unui minister al apărării către profesioniștii în rezervă este absolut incalificabil și cu un impact devastator asupra moralului celor în activitate. O demisie ar fi onorantă. Dar în PSD nu e cazul.

 19. @Stan Ion,
  Imi e teama ca ati pierdut si posibilitatea de a-i actiona in judecata.

 20. Ifrim

  Si ca sa fim corecti pana la capat inainte de a jeli pe bloguri sa nu uitam rezervistii si membri de familie cu care speriati scrutinurile electorale prezenta cand am fost solicitati la diferite manifestatii ori de istoric,ori alta asociatie.Uite ca nu a mers lozinca sa se agite altii si sa profit si eu …..Asa ca acum e tarliu!

 21. Gore

  Domnule Neacsu, nu comentez aici prevederile Legei nr. 223/2015. Ca este buna sau rea. In opinia mea, legea 164/2001 era mai buna si nu trebuia abrogata/modificata. Ce comentez eu este Ordinul comun al institutiilor din domeniul sigurantei nationale, in cazul MAN Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 (la alte institutii are alte numere). Un ordin scos cu rea credinta, SA NU SPUN CU INCALCAREA LEGII, pentru rezervistii aflati in pensie, care a dus si la diferentele mari sau anomalii ale cuantumului pensiilor, ajungand ca subofiterii de azi sa aibe pensii mai mari decat ofiterii de acuM 10-15 ani !! Daca in acel ordin se preciza clar ce inseamna actualizare, adica cu toate sporurile permanente aferente functiei la zi, era ok. Si o sa dau in singur exemplu. Sporul de informatii clasificate introdus din 2006-2007. El se aplica doar celor care l-au prins in activitate !!! Ca si cum ceilalti nu au lucrat cu secrete !!! Nu acelasi lucru este valabil in cazul magistratilor pensionari, carora li se aplica sporul de confidentialitate, introdus in 2008 la ei, si celor care au activat inainte de 2008. O alta discriminare !!! Si mai sunt si alte sporuri permanente. Ce parere are MAN in aceste spete !?

 22. Bostin

  Se strange lantul ..Multi hoti politruci tradatori de tara vor incerca sa scape in Costa Rica ,Madagascar , Brazilia..

 23. was

  bolsevici

 24. teofrast

  Discriminare pe fata pentru pensionarii militari pentru rezervisti si nu numai.

  Guvernanti ca si au dat pensii speciale in ,,contra naturii,, si de cei ce meritau isi bat joc.

  Poate ca la ,,mobilizare ,, o sa lupte autoritatile locale.

Statistici T5