Comunicate de presă ale MApN

Categoria Actualitate, Despre Armata

MApN
Pentru corecta informare a tuturor militarilor activi sau rezervişti cu privire la Ordonanţa de Urgenţă privind Legea Pensiilor Militare, postez mai jos Comunicatele de Presă ale MApN pe acest subiect precum şi Ordonanţa în sine, ca să nu mai existe dubii cu privire la existenţa ei. REPET ESTE VORBA DE COMUNICATE DE PRESĂ ALE MApN, deci punctul de vedere oficial al Ministerului.
Conţinutul ordonanţei neputându-l găsi pe site-ul nici unui minister şi nici al guvernului, am preluat unul primit de la domnul colonel  în rezervă Aurelian Chirică, având trecute în italic şi articolele originale din lege, ca să nu mai fie nevoit cititorul să mai caute în lege să vadă ce prevedea în varianta originală. Mulţumesc domnului Chirică.

Comunicat
Nr. 259
10 decembrie 2015
Aceste informaţii sunt disponibile şi în internet, la adresa www.mapn.ro
“Indexarea pensiilor militare în anul 2016
La propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Guvernul României a aprobat miercuri, 9 decembrie, prin Ordonanţa de Urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, ca în anul 2016 pensiile militare de stat să se majoreze cu 5 procente.
Astfel, se asigură pensionarilor militari un tratament echitabil şi nediscriminatoriu în relaţia cu cei din sistemul unitar de pensii publice, prin indexarea pensiilor cu acelaşi procent.”
Biroul de Presă al M.Ap.N.

Nr. 260
10 decembrie 2015
Aceste informaţii sunt disponibile şi în internet, la adresa www.mapn.ro
“Comunicat de presă
Prevederile cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvernul României miercuri, 9 decembrie, cu referire la modificarea şi completarea Legii nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat, sunt rezultatul mai multor etape de negocieri la care au participat echipe de specialişti din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, împreună cu reprezentanţi ai structurilor sindicale şi asociative din sistem, precum şi ai pensionarilor militari.
Misiunea asumată de echipa interministerială de specialişti a fost aceea de a remedia blocajele şi dificultăţile de natură legală şi procedurală manifestate în punerea în aplicare a noii legi a pensiilor militare de stat.

Legea nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, de aceea era absolut necesar să se găsească o formulă care să fie adoptată până la sfârşitul anului şi care să creeze condiţiile aplicării acesteia, într-o formă sustenabilă şi previzibilă, într-o manieră care să asigure echilibrul, coerenţa, realismul, dar şi justa recompensare a rigorilor, constrângerilor şi riscurilor specifice carierei militare.
A fost nevoie de clarificarea unor prevederi ale legii, care nu asigurau tratamentul unitar, just şi echitabil între toţi militarii, atât între cei care urmează să se pensioneze, cât, mai ales, între aceştia şi cei deja pensionaţi.

Prin modificările survenite în cursul procesului legislativ al adoptării Legii nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat, se creaseră contradicţii de reglementare. Astfel, legea prevedea, la art. 2 lit. b) principiul egalităţii în stabilirea drepturilor, potrivit căruia se asigură un tratament nediscriminatoriu persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică, însă lăsa posibilitatea luării în considerare, la stabilirea bazei de calcul, a unor venituri conjuncturale, de natură nesalarială, neaccesibile tuturor cadrelor militare, conducând astfel la stabilirea unor pensii foarte diferite în cuantum pentru militari care au avut cariere cvasiidentice.

În ceea ce priveşte modificările aduse nivelului de pornire a calculului pensiei, principiul avut în vedere este acela al evaluării juste a importanţei carierei militare, cadrele fiind astfel motivate şi cointeresate să dezvolte evoluţia profesională pe durate cât mai mari, în consonanţă şi cu interesele instituţiilor angajatoare. Concret, pornind de la pragul de 65% stabilit pentru o vechime cumulată de 25 de ani, militarii primesc procente pentru fiecare an lucrat peste această limită, până la maximum 85%. Mai mult, la cuantumul pensiei stabilite astfel se adaugă, potrivit Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, un spor de până la 20% pentru militarii care au îndeplinit serviciul militar cel puţin 25 de ani.

Totodată, precizăm că, prin modificarea legii, neintrată încă în vigoare, nu au fost afectate dispoziţii care protejează drepturile deja câştigate de beneficiari, respectiv menţinerea în plată a cuantumului mai avantajos, precum şi posibilitatea de a opta pentru modul de calcul mai favorabil pentru o perioadă de cinci ani de la aplicarea legii. Au fost, de asemenea, menţinute prevederile referitoare la restituirea sumelor de care au fost privaţi unii pensionari în momentul trecerii la sistemul public de pensii.

Aceste abordări vin să garanteze faptul că niciunui pensionar militar nu îi vor fi, în niciun caz, diminuate veniturile aflate în plată.

Biroul de Presă al M.Ap.N.
Conţinutul acestui comunicat de presă a fost agreat de toate instituţiile din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.”
Având în vedere faptul că materialele expuse sunt destul de mari, nu voi face comentarii pe marginea lor, o voi face intr-un articol ce va urma.

Menţioonez că ordopnanţa este mai mare ea incluyând şi altă măsuri privind salarizarea, nu numai cele privind legea pensiilor militare, de aceea textul expus mai jos pleacă de la art.36.

Modificări aduse legii 233/2015

Ordonanta de urgenta de modificare a L223/2015 Privind pensiile militare
Cu caractere italic s-au subliniat articolele abrogate sau modificate din lege aşa cum erau prevăzute în legea din iulie.

Art. 36 – Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 22 se abrogă.
Art. 22. – (1) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectivă de 20 de ani în calitate de personal din unităţi/structuri de intervenţie şi acţiuni speciale, personal în unităţi de intervenţie antiteroristă, personal navigant pe elicoptere, avioane de vânătoare, vânătoare-bombardament şi cercetare, aeronave de transport, aeronave de instrucţie ale şcolilor militare de aviaţie, scafandrii, precum şi personalul din unităţile de comunicaţii, radiolocaţie şi război electronic beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu anticipată sau anticipată parţială, indiferent de vârstă, dacă au o vechime ca militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate, de cel puţin 10 ani.
(2) La împlinirea vârstei standard de pensionare, persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie de serviciu pentru limită de vârstă în condiţiile prevăzute de art. 18 alin. (3) sau, după caz, de art. 20.

2. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorulcuprins:
,,(1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condiţiile art. 16-18 şi art. 32 şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.”
Art. 25. – (1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condiţiile art. 16-18, art. 22 şi art. 32 şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorulcuprins:
„(1) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a)şi b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19.”
Art. 26. – (1) Pentru cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a) şi b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19.

4. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c), în care nu se includ:

a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
b) compensaţiile lunare pentru chirie;
c) valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană;
d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de
protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
e) primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă;
f) indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă;
h) plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
i) compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat;
j) restituiri şi plăţi de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul;
k) majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat;
l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora și drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar;
m) sumele încasate în calitate de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia;
n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
o) sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în Anexa nr. II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” şi în Anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate” la Legea-cadru nr. 284/2010,
cu modificările şi completările ulterioare;
p) alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor.
Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c). La media obţinută se adaugă un spor de până la 15% în condiţiile stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.
(2) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 19, 26 şi 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.
(2) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 19, 26 şi 39, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.

(3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data
trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
(3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.

(4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la alin. (1) sau (2)
corespunzătoare funcţiei militare/de poliţie/de penitenciare pe care este încadrat în ţară sau, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de
activitate anteriori plecării în misiune, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.

(4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi pentru personalul suspendat ca urmare a exercitării unei funcţii de demnitate publică, care îndeplineşte, în această perioadă, condiţiile de trecere în rezervă/încetare a raporturilor de serviciu cu drept la pensie, este cea prevăzută la alin. (1) şi (2).

(5) Pentru personalul care a fost detaşat în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin.(1), se utilizează salariile lunare corespunzătoare funcţiei exercitate, la care se adaugă drepturile de soldă/salariu plătite de instituţiile din care aceştia au fost detaşaţi.
(5) În situaţia în care baza de calcul stabilită potrivit alin. (3) este mai mică decât cea stabilită potrivit alin. (1), personalul aflat în misiune permanentă în străinătate poate opta pentru situaţia cea mai avantajoasă.

(6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcţie de demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare funcţiei exercitate. În cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei funcţii de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute
realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării.
(6) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune.

(7) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani
anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate
anterior intrării în concediu fără plată, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.
(7)Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pensia militară de stat se stabileşte potrivit prevederilor art. 29. 

(8) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaș, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea unei pensii este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către susținător în 6 luni
consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de
militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaș.

(8)La stabilirea venitului brut nu se au în vedere dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) În situaţia în care titularul/susţinătorul nu a realizat venituri cel puţin 6 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei o reprezintă media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de
bază de către titular/susţinător în lunile de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizată la data deschiderii drepturilor de pensie.

(10) Alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiei militare de stat se poate face o singură dată.

(11) La determinarea soldelor/salariilor lunare brute nu se au în vedere dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.”

5. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 29. – (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
a) militarii, polițiștii şi funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum
de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
Art. 29. – (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul prevăzută la art. 28;

b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.
b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28, fără a se putea depăşi venitul brut utilizat la calculul pensiei la data deschiderii dreptului la pensie.

(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în condițiile legii cu o vechime cumulată de până la 25 ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din această vechime.
(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special cu o vechime cumulată de până la 25 ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală.

(3) Cuantumul pensiilor militare de stat stabilite în baza prevederilor art. 19 şi 26 se determină proporţional cu numărul anilor de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24, în raport cu
vechimea prevăzută la alin. (2).”

6. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 30 – Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”
Art. 30. – (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii, respectiv în grupa I şi/sau a II-a de muncă, prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), se acordă militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în condiţii deosebite sau 15 ani în condiţii speciale sau alte condiţii.

7. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, iar în situaţia în care aceasta este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţia individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon.”
Art. 31. – (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art.1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar.

8. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Termenele de declarare şi de plată a sumelor reprezentând contribuţiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale.”

9. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la
art. 32 lit. a), şi elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia celor din învăţământul liceal, care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza activităţii desfăşurate în
aceste instituţii.
Art. 33. – Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la art. 32 lit. a) şi elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, survenite în timpul şi din cauza activităţii în aceste instituţii.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), baza de calcul pentru stabilirea pensiei o reprezintă solda de funcție minimă corespunzătoare primului grad militar/profesional din cadrul corpului pentru care se pregătește.”

10. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 39. – (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabilește conform prevederilor art. 29 şi art. 30.
(2) Vechimea utilizată pentru calculul pensiei de invaliditate se stabilește potrivit prevederilor art. 23 – 27.
(3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea cumulată se adaugă, pentru fiecare an potențial, până la realizarea vechimii de 25 de ani prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. b), următoarele procente:
a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III.”
11. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 40. – Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acțiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operații în afara teritoriului statului român, militarii, polițiștii şi funcționarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care au dreptul.”

(40)Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acţiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază avută la data respectivă, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care au dreptul.

12. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor acţiuni specifice, prin accidente,
catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, beneficiază de o pensie de urmaș egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28.”
Art. 55. – (1) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor acţiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, beneficiază de o pensie de urmaş egală cu solda funcţiei de bază/salariului funcţiei de bază avut la data decesului.

13. La articolul 60, alineatul (2) se abrogă.
(2) În situaţia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie din ultimele 6 luni de activitate.

14. La articolul 64, alineatul (1) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 64. – (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.”
Art. 64. – (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.

15. Articolul 70 se abrogă.
Art. 70. – Procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor băneşti se aprobă prin ordine ale conducătorilor caselor de pensii sectoriale.

16. La articolul 76, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea din urmă nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.”
(2) În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 48 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

17. La articolul 88, litera i) se abrogă.
Art. 88. – În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:
i) asigură evidenţa personalului prevăzut la art. 3 lit. a) –c), pentru contribuţiile individuale la bugetul de stat;

18. La articolul 92, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă;”
Art. 92. – Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
a) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite şi speciale de muncă;

19. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 94 – Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 92 şiaplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 93 se fac de către organele de control ale instituţiilor din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională.”

(94)Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 92 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 93 se fac de către organele de control ale caselor de pensii sectoriale. 

20. Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 108 – Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau
actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:
a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.”
Art. 108. – Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în condiţiile art. 29, 30 şi 39, astfel:
a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani;39
b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani.

21. Articolul 109 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 109 – (1) Pensiile militarilor, polițiștilor şi funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea
unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranță națională, aprobată prin Legea nr.
165/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin
pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și
baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor
și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 109. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu
depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.
(2) Prima actualizare prevăzută la art. 60 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.

(3) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, şi în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se acordă, în termen de cel mult 24 de luni, începând cu luna următoare depunerii documentelor.

(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(4) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (3), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
(5) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condițiile prezentei legi, și în situația depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel
recalculate se cuvin începând cu luna următoare depunerii documentelor și se acordă în termen de cel mult 24 de luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.
(5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (3) se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).

(6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
(7) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) și termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).”

22. La articolul 110, alineatele (1), (2), (4) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit
prevederilor prezentei legi, în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu
depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.
……………………………………………………………………………………………………..
(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
……………………………………………………………………………………………………..
(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) și termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).”
23. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 111. – În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau art. 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului.”
Art. 111. – În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 şi 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată se păstrează în plată cuantumul avantajos.

24. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 122. – În termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora li se deschide dreptul la pensie pot opta, o singură dată, pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau pentru cel prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi
completările ulterioare.”
Art. 122. – În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora li se deschide dreptul la pensie pot opta pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau a Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

25. După articolul 122 se introduce un nou articol, art. 1221, cu următorul cuprins:
„Art. 1221. – În aplicarea prezentei legi pot fi emise norme aprobate prin ordin comun al ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii.”

Capitolul III
Măsuri fiscale
Art. 37 – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015 se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La art. 153 alin. (1), lit. m) se modifică și va avea următorul cuprins:
”m) Ministerul Afacerilor Interne, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare
stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii, precum și pentru persoanele care nu realizează venituri și se află în arest preventiv în unităţile aparținând Ministerului Afacerilor Interne;”
2. La art. 160, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită la un leu, a unui punct
de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.

Daca ti-a placut articolul trimite-l mai departe!

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS

24 Raspunsuri la Comunicate de presă ale MApN

 1. Aromânesei Radu

  Stimate Domnule Neacşu, sunt de acord cu aspectul pe care Domnia Voastră l-aţi sesizat, şi anume că actuala mutilare a legii pensiilor militare nu poate fi pusă în mod exclusiv în sarcina guvernului Cioloş, acesta din urmă având doar rolul de executant. Eu, unul, nu am încă o părere tranşantă depre ce este şi ce vrea acest guvern, aşteptând să văd ce va face , la nivel macroeconomic, şi care vor fi consecinţele celor ce va face. Dar, exact cum aţi remarcat, sunt conştient că în aparatul de execuţie guvernamental sunt cam tot aceleaşi personaje din vechiul executiv, care ştiu bine ce au de făcut. Avem aici chiar propriul nostru exemplu: Şeitan (nu prealăudat fie-i numele !), cel care a ieşit primul pe sticlă anunţând intenţia diminuării „pensiilor nesimţite” ale militarilor, a fost îndepărtat din guvern odată cu formaţiunea lui politică, dar măsura tot a fost luată. Referitor la această lege mult aşteptată, personal chiar am fost surprins de generozitatea unor prevederi, inclusiv a celor reclamate acum de reprezentanţii autorităţilor militare, şi anume includerea în baza de calcul a unor aspecte conjuncturale, care nu prea ţin de performanţele profesionale ale militarului.Dar, în naivitatea mea, am crezut că se încearcă creşterea interesului pentru cariera militară în cadrul societăţii româneşti. Se pare că doar a fost un joc la cacealma, care încerca ori punerea în încurcătură a preşedintelui, în situaţia în care nu ar fi promulgat legea, ori ceea ce a urmat, „toaletarea” de ultim moment a prevederilor legii, astfel justificându-se amânarea intrării în vigoare până la 1 ianuarie 2016.

 2. Domnule Aromanesei,
  Ati sesizat f bine, totul a fost un joc. Retineti faptul ca din tot ce a votat Parlamentul de ani buni, singura lege are intra in aplicare la 6 luni de la promulgare este legea pensiilor militare. In plus, chiar si traducerea in fapt a prevederilor legii au loc dupa un an sau doi de la intrarea in vigoare a legii, deci practic se asteapta iesirea din sistem pe cale de deces pentru ca sa aiba cat mai putini bani de dat. Asemenea cinism nu s-a vazut cu nici o categorie sociala in nici o tara. SUNTEM PROSTII LUMII.

 3. LT. C-DOR.(r) Tandarescu Stefan

  am speranta ca Parlamentul nu va fi de acord cu aceasta Ordonanta ,care arunca inca odata cu noroi pe militarii romani aflati deja la pensie si deopotriva pe cei in activitate ,care la randul lor vor fi si ei beneficiari ai unei astfel de MUTILARE a legii ,daca binenteles Parlamentul va fi „intrebat”…

 4. Marin Alnitei

  Noroc ca speranta de viata a militarilor nu este mare (cu 10 ani mai mica decat a celorlalte categorii de pensionari). Norocul este si de partea Guvernului si a Ministerului Apararii Nationale pentru ca raman cu bani nemunciti (incerc sa fiu pe placul ministresei de doi lei referitor la nemunca)! Norocul este si de partea noastra a pensionarilor ca nu apucam sa vedem discrepantele mari privind cuantumul pensiilor pentru cei care vor iesi la pensie peste 10 ani, la grade si functii egale!

 5. cozleanu

  Care sunt „structurile sindicale si asociative din sistem, precum si ai pensionarilor militari” cu care s-a „negociat” aceasta noua situatie defavorabila militarilor si rezervistilor? „sunt rezultatul mai multor etape de negocieri la care au participat echipe de specialişti din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, împreună cu reprezentanţi ai structurilor sindicale şi asociative din sistem, precum şi ai pensionarilor militari.”

 6. Vergica Birtan

  Conform O.U.care modifica L/223/2015,au fost facute simulari,pentru a se observa,in general,conform calculelor,pensiile cresc,scad,sau beneficiaza numai unii militari ,care au detinut functii”aranjate”in ultimii ani de activitate ?
  Altfel ,pentru ce a fost elaborata L/223/2015 ?Doar ca sa ii spuna „speciala” ?

 7. Stoica

  Intreb si eu,cine si cum stabileste procentul de”pana la 15%”care se adauga la media rezultata a celor 6 luni de calcul.?

 8. Cacealma. Ce echitate intre militari se rezolva, cand se reduc toate pensiile cu 25%! PROPAGANDA! CACEALMA! La ce categorie se maI SARE DE LA 80% LA 65%?!
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=862563513785100&set=a.480960975278691.105170.100000943785302&type=1&theater

 9. Buna ziua fosti si actuali camarazi.Cine ma poate lamuri cu privire la dreptul meu de a iesi la pensie?
  Am fost cadru militar activ din august 1987,pana in mai 2001.Am fost comandant de subunitate blindate o buna bucata de vreme,am participat la 6 asanari care se incadreaza in prevederile HGR 1294/2001.Am aproape 17 ani vechime in serviciu,din 2001 am am acumulat vechime in munca in viata civila vreo 14 ani si ceva.
  Fac o cinste mare cu o palinca din Ardeal pentru oricare imi spune ce am de facut pentru a beneficia de pensie.
  Multumesc anticipat.

 10. Mircea Boariu

  Actuala stare de fapt e o dovada clara a perspicacitatii tuturor guvernantilor de a specula dihonia dintre pensionarii military care inalta osanale potentatilor zilei [prietenii stiu de ce !] si cei care ,muncind cinstit ,n-au avut priceperea de a-si mari ”cuantumul avantajos ”.Poate ca e totusi un noroc ca avem o lege comuna pentru MApN,MAI si SRI .Singuri ,ne intorceam la 01.01.2011 …

 11. karadeniz

  @ cozleanu
  Doua comunicate ne lamuresc că acest proiect de ordonanțăa a fost intocmit cu participarea structurilor asociative :
  http://observator.ro/stiri-eveniment-pensia-militarilor-limitata-65-solda-350018.html
  „Vasile Zelcă, preşedintele Sindicatului Poliţiştilor şi Personalului Contractual s-a numărat printre cei care au negociat, la finele săptămânii trecute, cu reprezentanţii ministerelor de Interne şi de Finanţe, forma ordonanţei. „La negocieri am căzut de acord asupra unei formule de calcul prin care se acoperă în procent de 100% pensia actuală pentru cei cu o vechime de peste 25 de ani în sistem. S-a invocat o directivă europeană prin care nu se poate obţine o pensie mai mare decât salariu. Dar din ce înţeleg eu acum, Ordonanţa stabileşte ca pensia să fie de 65% din venitul brut realizat. Pentru un poliţist cu 25 de ani vechime asta înseamnă o pensie de 800 lei. Este inadmisibil aşa ceva. Noi am negociat un procent de 65% din venit, nu din soldă“, ne-a spus Zelcă. ”
  Al doilea comunicat, nepublicat încă pe pagina ANCMR, a fost trimis filialelor din teritoriu.
  COMUNICAT Nr.26 din 10.12.2015
  Stimaţí Camarazi,
  Vă aducem la cunoştinţă că, pe data de 09.12.2015, Guvernul a trimis Parlamentului o Ordonanţă de Urgenţă în care s-a inclus, printre altele, şi propunerea de modificare şi completare a Legii nr.223/2015, privind pensiile militare de stat.
  În ce priveşte conţinutul, au fost făcute unele modificări pentru a evita posibile interpretări incorecte. Toate aceste modificări şi completări corespund formei iniţiale, aprobată de Guvern şi trimisă la Parlament, Senatul fiind prima cameră sesizată. Numai că s-au găsit nişte „sindicalişti” şi alţi „cunoscători”, care au depus peste 200 de amendamente, din care circa 10% au fost acceptate. Legea a fost trimisă la Camera Deputaţilor, cameră decizională, aceasta având numai 2 zile pentru analiză şi dezbatere. Din această cauză, nu a mai fost avizată de Consiliul Legislativ al Parlamentului, care ar fi putut da o formă acceptabilă conţinutului legii respective. Faptul că legea a fost definitivată în grabă, a fost trimisă la promulgare cu multe inadvertenţe, neclarităţii şi confuzii care o făceau inaplicabilă.
  Aşa cum aţi văzut, unele posturi TV au transmis, în ultimele zile, diferite comentarii referitoare la pensiile militare. multe dintre acestea fiind nedocumentate, ostile chiar faţă de pensionarii militari.
  Având în vedere această situaţie, vă informăm că legea pensiilor militare va avea unele modificări şi completări, care erau strict necesare, multe texte fiind neclare, interpretabile sau inutile. Pentru eliminarea acestor neajunsuri, un grup de specialişti a operat modificările şi completările necesare, fără a schimba semnificativ conţinutul articolelor respective. Iar acolo unde se pare că ar fi modificat nefavorabil unele prevederi, nu este decât o disjungere a prevederilor care nu corespundeau spiritului legii. S-a reuşit astfel ca textul legii să corespundă cerinţelor şi aşteptărilor atât ale celor care urmează să iasă la pensie pe baza noii legi, cât şi celor care sunt deja la pensie, urmând să suporte încă o recalculare (să sperăm, în interesul nostru !).
  Referitor la pensiile aflate în plată, acestea vor fi recalculate pe baza noii legi, dar se menţine prevederea ca pensiile recalculate în cuantum mai mic, să rămână în cuantumul existent, fără nici un fel de penalitate. De asemenea, cei ale căror pensii vor creşte, vor beneficia de noul cuantum începând cu data intrării în vigoare a legii, situaţie care nu era menţionată în textul iniţial.
  Precizăm că din cele 125 de articole ale legii numai 25 au fost modificate
  Această evoluţie a fost posibilă şi ca urmare a eforturilor făcute de conducerea A.N.C.M.R.R., care a ţinut permanent legătură cu colectivul care a făcut modificările şi completările necesare, cu conducerea M.Ap.N., dar şi cu dumneavoastră, stimaţi camarazi.
  Vă asigurăm că vom face tot ce trebuie pentru a vă ţine permanent la curent cu evoluţia problemelor ce vă interesează şi a nu vă lăsa impresionaţi de afirmaţiile unora, care nu înţeleg sau nu ştiu despre ce este vorba, dar se grăbesc să „iasă pe sticlă”!
  Stimaţi camarazi,
  Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu problemele mai sus menţionate, puteţi să vă adresaţi la telefon ————– – cdor.(r) ALEXANDRU Constantin.
  ŞEFULSERVICIULUI JURIDIC

  Cdor.(r) ALEXANDRU Constantin

 12. Un tanar pensionar!

  Stimate domnule general de brigada prof.univ.dr.ing. Nitu! Aveti dreptate, dar 80-65=15! Deci este vorba de 15% reducere si nu 25%! Asta ca sa fim corecti cum stiu ca sunteti si stiti ca sunt! Cu stima!

 13. Eu

  Mai oameni buni, de ce nu cititi inainte de a discuta fara rost. Scrie mare si clar si este pe tot internetul: 65% * Vechimea=maxim de 85% care se inmulteste cu O.M.M. si astefel se ajunge la aproximativ 100% din salariul de baza. La o adica iesi la pensie, cu aproximativ, media ultimelor sase salarii de baza, care nu inseamna 800 de lei, dupa cum spunea cineva mai sus.

 14. cornel

  Aceste legi se aplica și la SGP?

 15. @ EU fiind cine? Cand spui eu este de presupus ca lumea stie cine esti. Daca nu stie, atuncinpentru ceilalti nu esti eu, esti NIMENI.

 16. @Mr(r) Sorin Florea
  Nu vreau sa fiu rautacios, dar intrebarea dumitale spune mult mai multe decat ai fi dorit.
  Ca sa nu fiu chiar asa rautacios o sa te indrum catre art.16-20,din L-223.2015 zisa si legea pensiilor militare, ca sa stii daca si cand vei beneficia de pensie. Acuma nu cere sa iti dau si suma pe care o vei primi. Cat despre gatul de palinca, am doua lucruri sa spun : primul este ca daca ai fi dat acea palinca unui coleg finantist ti-ar fi spus mult mai multe decat ti-am spus eu acuma, mult mai frumos, fara sa te faci de ras in fata atator cititori. Al doilea lucru este ca prin oferta se poate intelege -poate gresit dar este o posibilitate- cum ai ajuns pana la gradul de maior. Probabil ca dupa aia s-a terminat palinca.

 17. fiducius55

  OUG nr57 a fost publicata în MOf nr.923 din 11.12.2013 la masuri fiscal -bugetare art. 40 privire la modificarea unor articole din L223 / 2015 NU A FOST contrasemnata de ministrul justitiei???!!!

 18. Basaru

  De pe blogul elita… decembrie 2015, 13:36
  Ultima ora, comunicat guvernamental. Datorita neclaritatilor aparute in ultima perioada va comunicam urmatoarele : In toate tarile NATO vechimea necesara unuu militar pentru a iesi la pensie e de 20 de an.Exceptie voi o colonie Nato cu militari sclavizati si cu armament de muzeu buni doar pentru a furniza carne de tun .In colonia asta numita Romanistan stapanita de perciunati avand stapan pe domnul Soros unde si unui tigan i se spune ”rom” pentru confuzie cu triburile de sclavi bastinasi(moldovenistani , ardelenistani, ,muntenistani ,etc, ) iesirea la pensie (de mizerie daca nu esti colonel sau general politruc) se face la 25 de ani print-o pozitie ”speciala” ca si pensia lor .Pozitia se numeste ”cu picioarele inainte ”si cuprinde absolut TOATE VENITURILE ⌛
  Acum la sfarsitul comunicatului va uram traditionalul salut ostasesc ”sa traiti bine”in pozitia indicata mai sus .Cu deosebita stima pentru militari, pompieri,politisti, alti io-bagi, etc, grupul Bildemberg ,guvernul Soros, scuzati guvernul Ciolanis am vrut sa spunem , va asiguram de simpatia noastra nedisimulata . Semneaza : indescifrabil.

 19. se iau in calcul si ani lucrati ca militar pe baza de contract

 20. ion bratu

  Eu nu am inteles un lucru. Lg asta asa, amarata, ciuntita, modificata, activa de la 01.01.2016, cand se vor vedea efectiv efectele? Adica pe cand ar trebui sa primim banii efectiv? dupa 01.01.2017 (asa cum spun unii)? stie cineva? cand se recalculeaza? cat dureaza recalcularea si cand ajung banii la oameni?multumesc pentru un eventual raspuns.

 21. karadeniz

  @ Eu
  Cititul este simplu, cu priceputul a cea ce citeşti pare mai greu.
  În legea nemodificată de ordonanţă pensia pleca de la 80 % din baza de calcul, care era definită ca MEDIA TUTUROR VENITURILOR BRUTE realizate în 6 luni consecutive.
  In ordonanţă acest procent a fost redus la 65% iar baza de calcul este MEDIA SOLDELOR/SALARIILOR LUNARE BRUTE dar care nu include vre-o 15 elemente ce intrau în veniturile lunare brute, prime, sporuri, etc ( e un pomelnic întreg de la litera a la o )
  Pensia calculată conform ordonanţei nu poate depăşi 85% din această nouă medie care este mult mai mică decât venitul brut . In nemernicia lor au inclus în aceste elemente care se exclud din valoarea soldei ce se stabileşte ca bază de calcul şi venituri pentru care se reţine contribuţia pentru asigurari sociale.
  Referitor la OMM nu toţi cei încluşi în legea pensiilor îl primesc , inclusiv grosul armatei, militarii profesionişti, care nu sunt incluşi in statutul cadrelor militare.

 22. karadeniz

  @ ion bratu
  Răspunsul îl găsiţi tot în ordonanţă, maxim 24 de luni de la intrarea în vigoare a legii , adică ianuarie 2018, dacă termenul de maxim 24 de luni nu va fi redus. Condiţia de bază este să mai fiţi în viaţă la acea dată şi în mod cert 15-20 de mii dintre actualii pensionari nu vor mai fi atunci.

 23. Prohasca Bujor

  inteleg ca OMM nu intra in calcul de 85% , dar ar trebui nici procentele din pensia suplimentara sa nu intre.

 24. ION BALTOC

  Da,conform prevederilor art. nr. 11 , alin . (3) din legea 80/ 1995, pensionarii militari decorati cu OMM beneficiaza de un spor APLICAT CUANTUMULUI PENSIEI. d

Statistici T5